Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hà Nội

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hà Nội

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hà Nội là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ giải pháp hữu ích tại Hồ Chí Minh

Bảo hộ giải pháp hữu ích tại Hồ Chí Minh

Bảo hộ giải pháp hữu ích tại Hồ Chí Minh là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng

Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng

Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Bình Dương

Bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Bình Dương

Bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Bình Dương là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ quyền tác giả tại Đồng Nai

Bảo hộ quyền tác giả tại Đồng Nai

Bảo hộ quyền tác giả tại Đồng Nai là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ nhãn hiệu tại Nha Trang

Bảo hộ nhãn hiệu tại Nha Trang

Bảo hộ nhãn hiệu tại Nha Trang là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Cần Thơ

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Cần Thơ

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Cần Thơ là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm

PagesĐối tác

Hệ thống dịch vụ công toàn quốc đã có ở 63 tỉnh thành và Quốc Tế